Recent Changes - Search:

Norwegian.Pftek History

Show minor edits - Show changes to markup

Changed lines 35-40 from:

I made a video of the substrate preparation and inoculation:
http://www.youtube.com/watch?v=3iFi3YrIo7o

to:

(:youtube 3iFi3YrIo7o:)

Added lines 34-41:

I made a video of the substrate preparation and inoculation:
http://www.youtube.com/watch?v=3iFi3YrIo7o

Changed line 387 from:

Man kan dunke kakene etter hvert flush, noe som kan øke mengden på flushet ganske mye.

to:

Man kan dunke kakene etter hvert flush, noe som kan øke mengden på flushet ganske mye.

Changed line 99 from:

og andre steder.

to:

og andre steder.

Changed line 212 from:

If you never have used a pressure cooker before check out this document about the correct pressure cooker use.

to:

If you never have used a pressure cooker before check out this document about the correct pressure cooker use.

Changed lines 13-14 from:
to:
Deleted lines 0-1:

====
(:noautosections:)

Changed line 52 from:

====

to:

Changed line 114 from:

====

to:

Changed line 190 from:

====

to:

Changed line 214 from:

====

to:

Changed line 262 from:

====

to:

Changed line 340 from:

====

to:

Added lines 9-16:

(:cell align=center:)

PF-Tek for Lavpanner

For dyrking av kornelskende sopp
(Psilocybe cubensis)
( oppdatert: April 07, 2008, at 11:14 AM )
kommentarer og forbedringer er alltid velkommen

Deleted lines 17-24:

PF-Tek for Lavpanner
For dyrking av kornelskende sopp
(Psilocybe cubensis)
( oppdatert: April 07, 2008, at 11:14 AM )
kommentarer og forbedringer er alltid velkommen

(:cell:)

Changed lines 14-15 from:

kommentarer og forbedringer er alltid velkommen

to:

kommentarer og forbedringer er alltid velkommen

Changed lines 345-346 from:
 Fruktifiseringen kan foretas i enhver beholder som kan tettes og som har minst en gjennomsiktig side, helst toppen. Brukbare beholdere kan være bøtter, plastbokser, terrarium, akvarier...
to:

Fruktifiseringen kan foretas i enhver beholder som kan tettes og som har minst en gjennomsiktig side, helst toppen. Brukbare beholdere kan være bøtter, plastbokser, terrarium, akvarier...

Changed lines 266-269 from:

The jars should be stored at 21-27°C (70-81°F), the warmer the better, but not exceeding 27°C. If you don't have these temperatures at home you can build an incubator to accommodate the jars.

Incubator

to:

Glassene bør oppbevares mellom 21 og 27 grader, dess varmere dess bedre, men ikke overstig 27 grader. Er disse temperaturene vanskelige å oppnå, kan du bygge en inkubator.

Inkubator

Changed lines 272-279 from:

The inoculated jars develop fastest if they are stored at a temperature of 27°C (80°F) (According to Stamets the best incubation temperature for P. cubensis would be 86°F, but since the jars themselves are a few degrees warmer than the surroundings (mycelium emits heat when growing) 80°F is a good and safe incubator temperature)

You can build an effective incubator by using two plastic boxes of the same size and an aquarium heater.
There are several types of aquarium heaters. When you're buying a heater, make sure that it is of the "fully submersible" type.
Attach the heater to the bottom of the first box and pour in as much 27°C warm water that the heater is completely submerged.
Adjust the heaters thermostat so that the heater just shuts itself off at 27°C .
Put some spacers on the bottom of the box, they carry the second box and prevent it from touching the heater. In the above picture 4 jars are used. You could also use bricks, stones or something similar.

to:

Veksten vil skje raskere om glassene oppbevares i 27 grader celsius.
Ifølge Stamets er den optimale inkubasjonstemperaturen for P. cubensis 30 grader, men ettersom glassene er litt varmere enn omgivelsene (mycel avgir varme når det vokser) er 27 grader en bra og sikker inkubasjonstemperatur.

Man kan bygge en effektiv inkubator av to plastbakker av samme størrelse og en varmekolbe.
Det finnes flere typer varmekolber. Når du kjøper en, så pass på at det er en ”nedsenkbar”.

Fest varmekolben på bunnen av den første bakken og hell i 27 graders vann til kolben er helt dekket. Juster temperaturen til 27 grader.
Legg noen klosser eller lignende på bunn av bakken for å skape et mellomrom mellom bakkene og forhindre at varmekolben berører plasten direkte. På bilde benyttes fire bokser, men du kan også bruke murstein, stein eller lignende.

Changed lines 286-288 from:

Put the second box in the one containing water.
After a few hours measure the temperature again and adjust the heater if necessary so the water temperature is 27°C.

to:

Putt den andre bakken i den som inneholder vann. Etter noen timer sjekk temperaturen igjen og juster varmekolben til 27 grader dersom det er avvik.

Changed lines 292-294 from:

When the box is empty, it will float on the water.
The water level in the lower box should reach app. 2/3 the height of the box, supposing the upper box is in place loaded with jars and resting on the spacers.

to:

Når bakken er tom så flyter den. Vannstanden i den nederste boksen skal være ca. 2/3 av sin høyde når den øverste boksen er lastet med glass og hviler på boksene.

Changed lines 298-299 from:

Now you can put the inoculated jars into the box.

to:

Nå kan du legge inn inokulerte glass

Changed lines 304-305 from:

Cover the jars with a blanket to keep the heat escaping and to keep the jars dark. Note: the water level drops in some weeks by evaporation. Therefore you have to fill some fresh water in from time to time to keep the water level high enough. Never let evaporate so much water that the heater isn't submerged in water anymore!

to:

Dekk glassene med et teppe for å forhindre varmetap og for å holde mycelet mørkt.

Obs: Vannivået vil synke etter noen uker på grunn av fordunstning. En må derfor fylle opp i ny og ne.
La det aldri fordampe så mye at kolben blir stående over vann!

Changed lines 315-317 from:

Providing the jars are kept warm you should see the first sign of germination after 3-5 days as bright white specks. This is mycelium. If anything grows that is not white, for instance green, black or pink, then the jars are contaminated and their content must be discarded and your clean procedures need some improvement. After the jars are emptied and the jar is washed with detergent and hot water it can be used again.
Check the Shroomery Contamination FAQ for more information on possible contaminations in mushroom culture.

to:

Forutsett at glassene holdes varme bør du se de første tegn på tilvekst etter 3-5 dager som klarhvite prikker. Dette er mycel. Om det vokser noe annet som ikke er hvitt, for eksempel grønt, svart eller rosa, så er glassene kontaminert og innholdet må kastes og renslighetsprosedyren din må forbedres. Etter at glasset er tømt og vasket med oppvaskmiddel og varmt vann kan den brukes igjen.

Sjekk Shroomery Contamination FAQ for mer info om mulige kontaminasjoner.

Changed lines 323-325 from:

Depending on the temperature and the viability of the spore syringe it takes 14-28 days for the mycelium to colonize the whole jar. Once colonized store the jars at normal room temperature, about 21°C (70°F) to initiate pinning.
Don't expose the jars to direct sunlight. Indirect sunlight (= the natural light that lights up a room because at day time out) or a low wattage lamp (cool white fluorescent lamp is ideal, incandescent lamp is less suitable) for 4-12 hours a day is sufficient.

to:

Avhengig av temperatur tar det 14-25 dager for mycelet å fullstendig kolonisere substratet. Deretter oppbevares glassene i normal romtemperatur, ca. 21 grader.

Ikke still glassene i direkte sollys; indirekte sol eller en lavwattspære 4-12 timer om dagen er nok.

Changed lines 331-333 from:

Within 5-10 days (with certain mushroom strains it can however take up to 30 days) pinhead-size accumulations of mycelium should form. These so called pins represent the beginning of mushroom growth. In the following days also small mushrooms with brown heads become visible. When this is the case it's time to birth the cake into the fruiting container where the mushrooms can develop to maturity.
Some strains don't easily develop pins. In this case put the colonized jar wrapped in a plastic bag in the fridge over night and then proceed to fruiting next day, even if the cake doesn't show pins yet. This cold shocking usually helps trigger pinning somewhat.

to:

Etter 5-10 dager (med noen varianter kan det ta opp til 30 dager) vil det dannes knappenålshodestore mycelfortykninger. Disse såkalte ”pins” representerer begynnelsen av soppens vekst. De følgende dagene kommer små sopper med brune hatter å bli synlige. Da er det på tide å føde(”birth’e”) kaken og putte den i fruktingsbeholderen der soppene kan vokse seg ferdig.
Noen varianter har vanskelig for å lage pins. I så fall kan du putte det koloniserte glasset i en plastpose og ha det i kjøleskapet over natten og
føde den dagen etter, selv om den fortsatt ikke har fått pins.
Kuldesjokket pleier å fungere som et signal om at pinningen skal begynne.

Changed line 342 from:

Fruiting

to:

Fruktifisering

Changed lines 345-347 from:

The fruiting of the cakes can be accomplished in any sort of container that can be loosely sealed and has at least one translucent side, preferably on the top. Suitable containers are a plastic bucket, rubbermaid container, terrarium, aquarium...
Put an 1/2 inch layer of moistened perlite or expanded clay pelets or even a wet paper towel at the bottom of the container and birth the cakes onto this layer by letting them slide from the jar upside down.

to:
 Fruktifiseringen kan foretas i enhver beholder som kan tettes og som har minst en gjennomsiktig side, helst toppen. Brukbare beholdere kan være bøtter, plastbokser, terrarium, akvarier...

Legg et 1,5 cm tynt lag fuktet perlitt eller lecakuler eller til og med et vått papirhåndkle i bunnen og fød kakene på dette ved å la dem gli ut av glassene.

Changed lines 353-355 from:

Sometimes the cake doesn't slide out of the jar easily by itself.
You just need to turn the colonized jar upside down in your hand and slam the hand lightly against the palm of the other hand. This will make the cake slide against the lid and it can be birthed with ease.

to:

Noen ganger vil ikke kakene gli ut av glasset av seg selv. Da legger du ganske enkelt glasset opp ned i hånden din og gir glasset et lett slag med din andre håndflate. Kaken glir ned mot lokket og fødes problemfritt.

Changed lines 359-364 from:

If you have a bigger fruiting chamber (a bigger plastic container or a terrarium) you can of course put in more than one cake to fruit.
The distance between the cakes should be at least 2" (5cm) for the mushrooms have room to grow. Put a sheet of translucent plastic over the opening of the fruiting container. Take this sheet off once a day and fan the air out with a piece of cardboard. If the bottom layer begins to dry out, spray it with some water to keep it moist since this layer provides moisture for the air to stay very humid. Don´t spray the cakes directly.
Handle the cakes as little as possible but when you do it allways wash your hands thouroughly beforehand.
Over a course of the bext 7-14 days the cakes will begin to pin(if the haven't began to pin in the jars yet) and the small mushrooms will grow big in a matter of 2-5 days and as soon the caps begin to open they can be harvested.
This simultanious maturation of all mushrooms is called a flush.

to:

Avstanden mellom kakene i fruktifiseringskammeret bør være minst 5cm.

Legg et lag med gjennomsiktig plast over åpningen. Ta av plasten en gang om dagen og vift ut luften i beholderen med en for eksempel en kartongbit. Hvis bunnlaget begynner å tørke inn så spray det med litt vann slik at det kan fortsette å fukte luften i beholderen. Ikke spray direkte på kakene. Håndter kakene så lite som mulig, men hvis du må så vask hendene godt på forhånd.

I løpet av de neste 7-14 dagene vil kakene begynne å pinne(hvis de allerede ikke startet i glassene) og de små soppene vokser seg store på 2-5 dager og så fort hattene begynner og åpne seg kan de høstes. Denne felles modningen kalles et ”flush”

Changed lines 372-373 from:

After the mushrooms have grown big there are usually a few small, stunted mushrooms left over, they are called aborts. They can be recognized by their blackish heads and the fact that they stopped growing at some point. Still they are good to use unless they are rotten.

to:

Etter flushet er det som regel noen små, uutviklede sopper igjen, kjent som aborter. Disse gjenkjennes ved sine mørke/svarte hatter og at de har sluttet å vokse. Det går fint og konsumere disse også, så fremt de ikke er råtne.

Changed lines 378-379 from:

It's crucial that you harvest all mushrooms, also the aborts, after the flush. This is most easily accomplished if you harvest the mushrooms off by gently twisting and tearing them off the cake with clean hands. Optionally you can dunk the cakes after each flush, this can increase the flush size significantly.

to:

Det er viktig å høste all sopp, inkludert abortene, etter en flush. Dette gjøres enkelt ved å forsiktig vri og dra dem løs fra kaken. Husk rene hender!

Man kan dunke kakene etter hvert flush, noe som kan øke mengden på flushet ganske mye.

Changed lines 384-386 from:

After approximately one week small mushrooms begin to form again and mature during the next days.
This cycle can repeat itself up to 4 times sometimes even more. After that the cake is exhausted it produces no more mushrooms and can be discarded. They can be also used to start outdoor beds.

to:

Etter omtrent en uke vil nye små sopp vokse frem og modnes. Dette kan gjentas opp til fire ganger og noen ganger enda lenger. Etter det har ikke kaken mer næring og slutter å produsere sopp.Kaken kan da kastes eller brukes til å starte et utendørs bedd.

Changed lines 390-391 from:

Sometimes green mold attacks the cakes even before they are completely exhausted. If this is the case remove and discard the contaminated cakes immediately to prevent the spreading of the contamination.

to:

Noen ganger vil grønnmyngel angripe kaken før den er utmattet. Kast da de kontaminerte kakene med en gang for å hindre at smitten spres.

Changed lines 397-398 from:

3rd flush:

to:

3dje flush:

Changed lines 403-404 from:

4th and final flush:

to:

4de og siste flush:

Changed line 407 from:

(:tableend:)

to:

(:tableend:)

Changed line 74 from:

Brunt rismel Zurück (Brown Rice Flour, forkortes heretter BRF)

to:

Brunt rismel (Brown Rice Flour, forkortes heretter BRF)

Added lines 1-400:

====
(:noautosections:)
(:title PF-Tek for Lavpanner:)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0 width=100% align=center:)
(:cell:)

(:cell:)
PF-Tek for Lavpanner
For dyrking av kornelskende sopp
(Psilocybe cubensis)
( oppdatert: April 07, 2008, at 11:14 AM )
kommentarer og forbedringer er alltid velkommen

(:cell:)

(:tableend:)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0 width=100% align=center:)
(:cell:)
Materialer
(:cell:)
Substrat
(:cell:)
Sterilisation
(:cell:)
Inokulasjon
(:cell:)
Inkubasjon
(:cell:)
Fruktifisering
(:tableend:)

PF-Tek offentligjordes først i 1992 av www.fanaticus.com (mirror).
Den gjorde det mulig for hjemmedyrking av sopp med lettilgjengelig materiell.
Metoden som presenteres her er basert på PF-Tek men inneholder noen modifikasjoner som er tidsoptimert og som derfor er, etter min mening, overlegen den originale PF-teken.
Jeg anbefaler deg på det sterkeste at du leser PF-Tek hvis du ikke allerede har gjort det, for å se andre metoder i de forskjellige stegene.
Jeg anbefaler deg på det sterkeste at du leser PF-Tek, hvis du ikke allerede har gjort det, for å se andre metoder i de forskjellige stegene.

Teken som presenteres her bruker ~240ml sylteglass eller drikkeglass, og et substrat av vermikulitt, rismel og vann. Substratet mikses, steriliseres og inokuleres med soppsporer. Etter at substratet er ferdig kolonisert, etterfølges fruktdannelse i en plastbeholder.

Angående renslighet

Fra første stund du dyrker sopp innendørs på et kunstig skapt substrat skaper du en tilstand som ikke bare fremmer tilveksten av soppen du forsøker å dyrke men også et antall andre organismer, hvor flere av dem kan være helsefarlige.

For å forsikre seg at kun den soppen en skal dyrke vil vokse frem er det viktig og være renslig i alle steg.

Før du begynner å arbeide vasker du hendene med antibakteriell såpe og varmt vann, tørker dem og gnir dem inn med Antibac eller isopropanolalkohol.

Hold rommet der inokuleringen og fruktdannelsen skal skje støvfritt og rent, og ikke gå inn i det med skitne klær eller sko. Personlig hygiene er like viktig, for eksempel er uvasket hår en grobunn for alle slags uønskede mikroorganismer som kan gjøre stor skade på ditt dyrkingsprosjekt, det samme gjelder for skitne hender.

====

Materialer

Most materials are easily avaliable at the local shops.

Vermikulitt

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Vermikulitt lages av et naturlig material - glimmer.
Knust glimmer inneholdende vann blir varmet opp og ekspanderer til flere ganger dets ubehandlede størrelse.

Vermikulitt kan holde flere ganger sin egen vekt i vann og gir substratet en luftig struktur.

Vermikulitt er tilgjengelig i flere grovhetsgrader, medium og medium-fin er best egnet for soppdyrking.

(:cell:)
(:tableend:)

Onlinekilder for vermikulitt og perlitt

Vermikulitt kan også finnes på hagesenter og i butikker som selger utstyr til hydrokultur, og av og til også i dyrebutikker. Du kan også finne det på byggvarehus eller på fyringssenteret hvor det selges som brannhemmende isolasjon til piper eller stålkonstruksjoner.

Brunt rismel Zurück (Brown Rice Flour, forkortes heretter BRF)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
BRF kan kjøpes i helsekostbutikker, ferdigmalt eller som umalt helkorn. I så fall kan du spørre i butikken om de kan male det for deg i butikken, eller du kan male det hjemme i en elektrisk kaffekvern.

BRF bør oppbevares kjølig og tørt under lengre perioder, siden det lett blir harskt på grunn av fettinnholdet i skallet.

Hvis du ikke kan finne BRF kan du i stedet for bruke hvete- eller rugmel med samme resultat.

(:cell:)
(:tableend:)

Vann

Vannet som brukes til substratet skal være av drikkekvalitet. Hvis du er usikker på springvannet ditt kan du bruke flaskevann eller mineralvann.

Sporesprøyte

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
En plastsprøyte med nål som holder 10-12ml sporeholdig vann. Fargen kan variere fra fullstendig gjennomsiktig til svakt fiolett avhengig av mengden med sporer i vannet.

Sporene er mikroskopiske, og ser du et par prikker i det mer eller mindre klare vannet er det mer enn nok sporer der.

Tilgjengelig gjennom internett, for eksempel

www.sporeworks.com
www.thehawkseye.com
og andre steder.

(:cell:)

(:tableend:)

Glass

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Du kan enten bruke syltetøysglass eller drikkeglass, det eneste som kreves er at de er smalere nederst og ”bredskuldrede” slik at kaken kan gli ut uskadet når den er ferdig kolonisert.

(:cell:)

(:tableend:)

====

Substratpreparering

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Til et ~240ml glass trenger du:
=> 140 ml vermikulitt
=> 40 ml brunt rismel
=> litt vermikulitt til å fylle på toppen (ca.20ml)
=> vann

(:cell:)

(:cellnr:)
Legg den nødvendige mengden vermikulitt for alle glassene i en ladning(for eksempel 6 glass: 6 x 140ml = 840 ml) i en bolle.

(:cell:)

(:cellnr:)
Hell vann sakte over vermikulitt under omrøring. Vær forsiktig slik at du ikke heller på mer vann enn vermikulitten kan absorbere.

(:cell width=350:)

(:cellnr:)
Når du heller på bollen skal du se en liten mengde vann som renner fra vermikulitten. Dette betyr at du har fått den korrekte væskemengden.

Hvis det er for mye vann i bollen putter du vermikulitten i en sil og la det overflødige vannet renne av.

(:cell:)

(:cellnr:)
Nå blander du i den nødvendige mengden med BRF(f. eks. 6 x 40ml= 240 ml) i den våte vermikulitten og rører det inn med en skje. Målet er å dekke den våte vermikulitten med et lag med BRF.

(:cell width=350:)


(:cellnr:)
Fyll glassene med blandingen til 1 cm fra toppen. Det er viktig å fylle substratet i glassene uten å pakke det. Det skal være veldig luftig og gi optimale forhold for mycelet.

Vær nøye med ikke å etterlate substrat på den øverste delen av glasset. Om du er uforsiktig og det kommer noen flekker substrat ved kanten så ta en ren fuktig klut og tørk den ren. Ellers kan kontaminering angripe flekkene og deretter jobbe seg ned i glasset.

(:cell width=350:)


(:cellnr:)
Fyll glasset med tørr vermikulitt til toppen. Dette lageret forhindrer forurensinger fra luften i å nå det underliggende substratet i tilfelle de skulle komme inn under inokulasjonen.

(:cell width=350:)

(:cellnr:)
Ta en 12 cm bred stripe med aluminiumfolie og brett den i to. Press folien over åpningen på glasset som vist på bildene.

Hvis du bruker glass med metallokk kan du lage fire hull i ytterkanten av lokket med en liten spiker og hammer og så skru på lokket. Hullene skal være litt større enn diameteren på sprøytenålen.

(:cell width=350:)


(:cellnr:)
Brett opp endene til folien og press dem sammen slik at du får et fint lokk av aluminiumsfolie.

(:cell:)

(:cellnr:)
Ta en bit folie på 12 x 12 cm og brett det over de to første lagene (eller lokket hvis du bruker det) uten å brette opp kantene slik at folien kan tas av under inokulasjon.

Nå har du tre lag med folie over åpningen, der bare det første laget løftes av under inokulasjonen.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

====

Sterilisation

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Hell ca. 2.5 cm vann i trykkokeren, ikke putt i for mye vann da det ende opp inne i glassene og endre vannmengden.
Så putter man glassene i kokeren. Det anbefales sterkt å bruke stativet for å hindre glassene å direkte berøre bunnen på kokeren.

Sett lokket på og kjør trykket opp til 15psi (1 atm overtrykk) sakte over en periode på 15 minutt på medium varme. Varmer du opp kokeren for raskt kan glassene sprekke.
Senk temperaturen så fort det begynner å lekke damp fra vekten eller ventilen slik at bare litt damp unnslipper ventilen kontinuerlig. Fra dette punktet trykkoker du innholdet i 45 minutter.
Avhengig av modell fungerer trykkokere litt forskjellig fra hverandre, så hvis du er uerfaren med trykkoking, les manualen eller konsulter noen som har benyttet den fra før.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

Ta kokeren fra platen etter 45 minutter og la den kjøle seg ned i minst 5 timer, eller enda bedre, over natten.

Hvis du ikke får tak i en trykkoker går det også an å sterilisere glassene i en stor kasserolle med lokk.

I så fall, damp glassene i 1,5 time med lokket på. Bruk ca 2,5 cm vann i bunnen av kasserollen. Det kan bli nødvendig å tilsette litt vann til kasserollen etter hvert på grunn av avdamping.

If you never have used a pressure cooker before check out this document about the correct pressure cooker use.

====

Inokulasjon

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Ta ut glassene fra kokeren når de har kjølt seg ned til romtemperatur og plasser dem på en ren overflate. Ha en alkoholbrenner eller en lighter og sporesprøyten klar. Rist sporesprøyten for å bryte opp sporeklumper i den.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
For å riste sporesprøyten må det være en luftboble i sprøyten. Om den ikke finnes kan du suge inn ca. 1ml steril luft i sprøyten ved å plassere nålespissen i flammen og langsomt dra stempelet ut.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Dra løs folien fra alle glassene slik at det kan løftes av når du skal inokulere.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Ta av nålebeskyttelsen og varm nålespissen over flammen til den gløder. La den avkjøles noen sekunder.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Ta den øverste folien av og legg det opp ned ved siden av glasset.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Stikk hull på folien ved kanten av glasset og før nålen ca. 2,5 cm ned og injiser sporeoppløsningen mot kanten. Du skal nå se en liten dråpe som renner nedover glasset. Hvert glass inokuleres fire ganger med like stor avstand fra hverandre. Du bør bruke 1-1,5 ml sporeoppløsning pr. glass, så en 10ml sprøyte holder til 6-10 glass.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Sett på folien igjen. Flammesteriliser nålen etter annethvert glass for å forhindre spredning av kontaminanter sprer seg i tilfelle et glass ikke ble ordentlig sterilisert.

Når alle glassene er inokulert skal du brette opp foliekantene og trykke dem sammen slik at du får et fint folielokk. Noter inokuleringsdato og arten/varianten på folien med en merkepenn. Hvis du berører noe annet enn den indre folien med nålen under inokuleringen må du flammesterilisere nåletippen igjen.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

====

Inkubasjon

The jars should be stored at 21-27°C (70-81°F), the warmer the better, but not exceeding 27°C. If you don't have these temperatures at home you can build an incubator to accommodate the jars.

Incubator

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
The inoculated jars develop fastest if they are stored at a temperature of 27°C (80°F) (According to Stamets the best incubation temperature for P. cubensis would be 86°F, but since the jars themselves are a few degrees warmer than the surroundings (mycelium emits heat when growing) 80°F is a good and safe incubator temperature)

You can build an effective incubator by using two plastic boxes of the same size and an aquarium heater.
There are several types of aquarium heaters. When you're buying a heater, make sure that it is of the "fully submersible" type.
Attach the heater to the bottom of the first box and pour in as much 27°C warm water that the heater is completely submerged.
Adjust the heaters thermostat so that the heater just shuts itself off at 27°C .
Put some spacers on the bottom of the box, they carry the second box and prevent it from touching the heater. In the above picture 4 jars are used. You could also use bricks, stones or something similar.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Put the second box in the one containing water.
After a few hours measure the temperature again and adjust the heater if necessary so the water temperature is 27°C.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
When the box is empty, it will float on the water.
The water level in the lower box should reach app. 2/3 the height of the box, supposing the upper box is in place loaded with jars and resting on the spacers.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Now you can put the inoculated jars into the box.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Cover the jars with a blanket to keep the heat escaping and to keep the jars dark. Note: the water level drops in some weeks by evaporation. Therefore you have to fill some fresh water in from time to time to keep the water level high enough. Never let evaporate so much water that the heater isn't submerged in water anymore!

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Providing the jars are kept warm you should see the first sign of germination after 3-5 days as bright white specks. This is mycelium. If anything grows that is not white, for instance green, black or pink, then the jars are contaminated and their content must be discarded and your clean procedures need some improvement. After the jars are emptied and the jar is washed with detergent and hot water it can be used again.
Check the Shroomery Contamination FAQ for more information on possible contaminations in mushroom culture.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Depending on the temperature and the viability of the spore syringe it takes 14-28 days for the mycelium to colonize the whole jar. Once colonized store the jars at normal room temperature, about 21°C (70°F) to initiate pinning.
Don't expose the jars to direct sunlight. Indirect sunlight (= the natural light that lights up a room because at day time out) or a low wattage lamp (cool white fluorescent lamp is ideal, incandescent lamp is less suitable) for 4-12 hours a day is sufficient.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Within 5-10 days (with certain mushroom strains it can however take up to 30 days) pinhead-size accumulations of mycelium should form. These so called pins represent the beginning of mushroom growth. In the following days also small mushrooms with brown heads become visible. When this is the case it's time to birth the cake into the fruiting container where the mushrooms can develop to maturity.
Some strains don't easily develop pins. In this case put the colonized jar wrapped in a plastic bag in the fridge over night and then proceed to fruiting next day, even if the cake doesn't show pins yet. This cold shocking usually helps trigger pinning somewhat.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

====

Fruiting

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
The fruiting of the cakes can be accomplished in any sort of container that can be loosely sealed and has at least one translucent side, preferably on the top. Suitable containers are a plastic bucket, rubbermaid container, terrarium, aquarium...
Put an 1/2 inch layer of moistened perlite or expanded clay pelets or even a wet paper towel at the bottom of the container and birth the cakes onto this layer by letting them slide from the jar upside down.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Sometimes the cake doesn't slide out of the jar easily by itself.
You just need to turn the colonized jar upside down in your hand and slam the hand lightly against the palm of the other hand. This will make the cake slide against the lid and it can be birthed with ease.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
If you have a bigger fruiting chamber (a bigger plastic container or a terrarium) you can of course put in more than one cake to fruit.
The distance between the cakes should be at least 2" (5cm) for the mushrooms have room to grow. Put a sheet of translucent plastic over the opening of the fruiting container. Take this sheet off once a day and fan the air out with a piece of cardboard. If the bottom layer begins to dry out, spray it with some water to keep it moist since this layer provides moisture for the air to stay very humid. Don´t spray the cakes directly.
Handle the cakes as little as possible but when you do it allways wash your hands thouroughly beforehand.
Over a course of the bext 7-14 days the cakes will begin to pin(if the haven't began to pin in the jars yet) and the small mushrooms will grow big in a matter of 2-5 days and as soon the caps begin to open they can be harvested.
This simultanious maturation of all mushrooms is called a flush.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
After the mushrooms have grown big there are usually a few small, stunted mushrooms left over, they are called aborts. They can be recognized by their blackish heads and the fact that they stopped growing at some point. Still they are good to use unless they are rotten.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

It's crucial that you harvest all mushrooms, also the aborts, after the flush. This is most easily accomplished if you harvest the mushrooms off by gently twisting and tearing them off the cake with clean hands. Optionally you can dunk the cakes after each flush, this can increase the flush size significantly.

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
After approximately one week small mushrooms begin to form again and mature during the next days.
This cycle can repeat itself up to 4 times sometimes even more. After that the cake is exhausted it produces no more mushrooms and can be discarded. They can be also used to start outdoor beds.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Sometimes green mold attacks the cakes even before they are completely exhausted. If this is the case remove and discard the contaminated cakes immediately to prevent the spreading of the contamination.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
3rd flush:

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
4th and final flush:

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 07, 2008, at 11:14 AM